งานมหกรรมพืชสวนโลก 2022

งานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Exposition 2022 หรือ EXPO 2022 Floriade Almere เป็นงานแสดงพืชสวนยิ่งใหญ่ระดับโลก (A1) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) และสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE)

สำหรับชื่อ Floriade เป็นชื่องานมหกรรมพืชสวนโลกของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยจะหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) สำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมการจัดงาน Floriade มาแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) และ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

โดยในปีนี้ งานมหกรรมพืชสวนโลก 2022 หรือ The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 และประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดงาน ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 9 ตุลาคม 2565 ณ เมือง Almere

สำหรับการจัดงาน Expo 2022 Floriade Almere ในครั้งนี้ ต้องการจุดประกายให้ทุกคนเห็นถึงการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด “Growing Green Cities” นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองแห่งอนาคต และมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการดำเนินการพัฒนาเมืองให้เป็น…

 • Greening the city การสร้างเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
 • Feeding the city การนำเสนอแนวทางพัฒนาการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
 • Energizing the city การจัดหาแหล่งพลังงานอัจฉริยะที่มีความยั่งยืนมากขึ้น
 • Healthying the city การมีสุขภาพที่ดี ในสภาพแวดล้อมเมืองที่ดี

การเข้าร่วมงาน

Expo 2022 Floriade Almere

ของประเทศไทย

เนื่องจากแนวคิดหลักของงาน Expo 2022 Floriade Almere คือ “Growing Green Cities” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองแห่งอนาคต การเข้าร่วมงานของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความก้าวหน้าในเรื่องนวัตกรรมด้านอาหารและสินค้าเกษตรของไทย การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานและคุณภาพของไทยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้เข้าชมงาน จำนวนกว่า 2 ล้านคน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยทั้งภาคบริการ และภาคการเกษตร ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของไทย เผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน รวมทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

บ้านไทย (Thailand Pavilion)

ประเทศไทยได้วางแนวคิดหลักการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า“TRUST Thailand” หมายถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร อาหาร ตลอดจนการท่องเที่ยว

TRUST Thailand มีความหมายดังนี้

 • T (Trendy) เป็นที่นิยม
 • R (Reachable) เข้าถึงง่าย
 • U (Utility) ใช้ประโยชน์ได้
 • S (Safety/Sustainability) อย่างปลอดภัย/ยั่งยืน
 • T (Technology) ใช้เทคโนโลยี
และได้กำหนดแนวคิดรอง (Sub-Theme) คือ 3S : Safety, Security and Sustainability ตลอดจนแนวคิด BCG Model และ Smart City

นิทรรศการที่จัดแสดงในบ้านไทย

พื้นที่จัดแสดงภายในอาคาร แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 : Welcome to Thailand ประกอบด้วย

 • Thailand Pavilion Directory ข้อมูลของบ้านไทย
 • Thai – Netherlands Relationships ความสัมพันธ์ไทย - เนเธอร์แลนด์
 • BCG Model : Bangkok Green City กรุงเทพเมืองสีเขียว
 • Information Center ศูนย์บริการข้อมูล
 • Amazing Thailand ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศไทย
 • Thailand Agro-Tourism ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของไทย

โซนที่ 2 : Future Products ประกอบด้วย

 • Standards For All มาตรฐานสำหรับทุกคน
 • Thai Herbs : From Farm to Products สมุนไพรไทย : จากฟาร์มสู่ผลิตภัณฑ์
 • Future Food อาหารแนวใหม่ / อาหารแห่งอนาคต
 • Landmark : Thailand - Land of Orchids ดินแดนแห่งกล้วยไม้

โซนที่ 3 : Showroom : Future Products ผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ / อาหารแห่งอนาคต

สัญลักษณ์ Thailand Pavilion

แนวคิดในการออกแบบ ประกอบด้วย

 • ดอกบัว

  นับเป็นดอกไม้ที่คนไทยเราคุ้นเคยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นดอกไม้ที่ใช้ในพิธีมงคล ใช้ในการบูชาพระ แม้แต่การแสดงความเคารพด้วยการประนมมือของเรา หากดูดีๆ ก็จะเห็นว่าคล้ายรูปดอกบัว

 • การไหว้ของไทย

  วัฒนธรรมการไหว้คือการแสดงความมีสัมมาคารวะอย่างหนึ่ง เป็นธรรมเนียมการทักทายและแสดงความเคารพต่อกัน การไหว้ทำให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู คนที่พบเห็นต่างชื่นชม คำที่เรามักจะได้ยินเป็นประจำที่ใช้กล่าวชมผู้ที่มีสัมมาคารวะและได้รับการอบรมมารยาทการไหว้ว่ารู้จัก “ไปลามาไหว้” หมายความว่า เมื่อพบกันก็ไหว้ทักทาย เมื่อจากกันก็ไหว้ลาพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดี

 • สีทอง

  (ความมั่งคั่งและความหรูหรา) บ่งบอกถึงคุณค่า รสนิยม ความเจริญรุ่งเรือง

 • ความหมายโดยรวยของตราสัญลักษณ์

  “รูปแบบการพนมมือของคนไทยที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว มีความหมายถึง การต้อนรับ การให้เกียรติและเป็นศิริมงคลกับผู้เข้าร่วมงาน”