ภาพรวมประเทศไทย

ที่ตั้งและพื้นที่

ประเทศไทยตั้งอยู่บนภาคพื้นทวีปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองติจูดที่ 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออกถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้น 5 ประเทศ ดังนี้

 • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซีย
 • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
 • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของไทยประกอบด้วย เทือกเขา ป่าไม้ เนินเขา ที่ราบสูง ที่ราบหุบเขา ที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำใหญ่ ทะเล ชายหาด และเกาะแก่งต่างๆ แบ่งได้เป็น 4 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด ดังนี้

 • ภาคกลาง มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและบางจังหวัดติดทะเลอ่าวไทย รวม 25 จังหวัด
 • ภาคเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา รวม 17 จังหวัด
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง รวม 21 จังหวัด
 • ภาคใต้ มีลักษณะภูมิประเทศขนาบด้วยทะเล โดยฝั่งซ้ายติดทะเลอันดามัน ฝั่งขวาติดทะเลอ่าวไทย รวม 14 จังหวัด

ภูมิอากาศ

ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูคือ

 • ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 26 – 28 เซลเซียส
 • ฤดูร้อน ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28 - 32 เซลเซียส
 • ฤดูฝน ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 26 - 30 เซลเซียส

*แหล่งที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน https://www.ldd.go.th/ofsweb/thaisoil/p1.htm แหล่งที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) https://www.sac.or.th/databases/southeastasia/subject.php?c_id=9&sj_id=74 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ประชากร

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากร 70,086,559 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของประชากรโลกทั้งหมด มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 137 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่รวม 510,890 ตารางกิโลเมตร

*แหล่งที่มา : Worldometer https://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/ ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติ ดังนี้

 • สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธํารงรักษาชาติและศาสนา
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา
 • สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ไทย
 • ภาษาราชการ ประเทศไทยมีภาษาใช้เป็นของตนเอง คือ ภาษาไทย และมีการส่งเสริมให้ประชาชนประเทศพูดได้ 2 ภาษา

ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 95 และ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4 และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ประมาณร้อยละ 1

ประเพณี วัฒนธรรมไทย เกิดจาก แนวความคิด ความเชื่อ วิถีการดำเนินชีวิต ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาในรูปของความเชื่อ แม้ว่าในแต่ละพื้นที่จะมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไป แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ยังคงช่วยทำให้คนไทยอยู่ในกรอบที่ดีงาม สร้างพฤติกรรมให้คนไทยเป็นผู้ที่มีมีความนอบน้อม อ่อนโยน สามัคคี มีมารยาทอย่างไทย และสิ่งดีงามเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติได้

*แหล่งที่มา : พิพิธภัณฑ์รัฐสภา https://parliamentmuseum.go.th/ar63-Thai-Flag.html ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข จังหวัดน่าน https://wwwnno.moph.go.th/ahnc/index.php/en/asean-data/asean-country.html สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ https://thainews.prd.go.th/banner/th/culture_th/celebrate.php ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 • สหรัฐอเมริกา 1 USD 31.88 บาท
 • ยูโรโซน 1 EUR 35.98 บาท
 • สหราชอาณาจักร 1 GBP 43.13 บาท
 • ญี่ปุ่น 100 JPY 27.49 บาท
 • จีน 1 CNY 4.98 บาท